ಅಸ್ಸಾಂ

‘ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಲ್ಲ’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!
ಅಸ್ಸಾಂ

‘ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಲ್ಲ’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!

‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಲ್ಲ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ […]