ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಕೊಲ್ಲೂರು: ನವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಕೊಲ್ಲೂರು: ನವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ವರದಿ: ವಿನಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ., ಕೊಲ್ಲೂರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ನವಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ. ( ರಿ.) ಕೊಲ್ಲೂರು […]